INFORMATIE OVER ONZE PRAKTIJK

Vergoedingen

Sinds 2008 kunt u mét en zonder verwijzing van uw arts naar de oefentherapeut Cesar|Mensendieck .Directe Toegang Oefentherapie (DTO) maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks toegankelijk. Uiteraard kunt u ook gewoon met verwijzing van de arts terecht bij de oefentherapie.

Verzeker u goed voor oefentherapie Cesar

Oefentherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Daarom is het aan te raden een passende aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen oefentherapie zijn opgenomen. Is uw huidige polis ontoereikend dan kunt u ieder jaar voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen en heeft u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.Met een chronische indicatie wordt oefentherapie vergoed in de basisverzekering.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt  als basisregel dat de eerste 18 behandelingen oefentherapie gedekt worden door de basisverzekering.

Per zorgverzekeraar is het aantal vergoedingen verschillend. Check bij uw eigen zorgverzekeraar voor het juiste aantal vergoedingen.

Onderzoek en behandeling

  • Breng bij het eerste bezoek altijd uw ID kaart, verzekeringspasje en evt. verwijsbrief mee.
  • U wordt verzocht bij iedere behandeling een badlaken of handdoek mee te brengen.
  • De duur van een behandeling is ongeveer 30 minuten.
  • U wordt verzocht wijzigingen in uw verzekering direct aan ons door te geven.
  • Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze 24 uur van tevoren af te zeggen. Behandelingen die niet tijdig worden afgezegd zullen in rekening worden gebracht
  • De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijk of daarbuiten

Onze praktijk heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt en declareert digitaal de contractueel afgesproken tarieven. In alle andere gevallen gelden de in de wachtkamer vermelde praktijktarieven

De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit aan te geven. U mag altijd inzage hebben in uw dossier en altijd informatie vragen over het behandelplan en/of rapportage.
Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt worden. Op de registratie van uw gegevens is de “wet van Bescherming Persoonsgegevens“ van toepassing. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

De  Klachten- en geschillenregeling Paramedici, biedt u, mits uw zorgverlener hierbij is aangesloten, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga voor meer informatie naar     http://www.klachtenloketparamedici.nl/default.aspx , de website van het klachtenloket paramedici en het meldformulier met uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Voor vragen of meer informatie: e: info@klachtenloketparamedici.nl  

t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)

 

Privacyverklaring

Inleiding

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens.Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen  info@cesarweert.nl  of telefonisch contact opnemen met de praktijk 0495-541700

Artikel 1           Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens                    de gegevens die betrekking hebben op een persoon

Praktijk                        Oefentherapie Cesar Weert verwerkingsverantwoordelijke

Patiënt                         een patiënt van de praktijk

Verwerking                   een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Artikel 2           Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg.

Artikel 3           Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

het verlenen van oefentherapeutische zorg;

het declareren van verleende oefentherapeutische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar;

ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;

Artikel 4           De gegevensverwerking

1.         Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend oefentherapeut heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend oefentherapeut en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren. 

2.         Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen. 

3.         Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of ten behoeve van ons kwaliteitsbeleid, zullen wij u hierover informeren. Indien het er niet mee eens bent dat uw gegevens hiervoor gebruikt worden, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar. Uw gegevens zullen dan niet meegenomen worden.. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden uw gegevens gepseudonimiseerd en/of geanonimiseerd zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot individuele personen. 

4.         Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.

5.         Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 5           Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

naam

adres/contactgegevens

geboortedatum

BSN nummer

medische gegevens

naam huisarts/andere zorgverleners

gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger

Artikel 6           Rechten

1.         Als patiënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Wij informeren u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Wij, in het bijzonder uw behandelend oefentherapeut, informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.  

2.         U heeft als patiënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.

3.         U heeft als patiënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.  

4.         Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend oefentherapeut beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.  

5.         U kunt als patiënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Wij verzoeken u om deze verklaring aan uw behandelend oefentherapeut te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.  

6.         Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:

Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;

Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;

Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;

Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

Artikel 7           Bewaartermijn

1.         Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.

2.         Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar. 

3.         In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.

4.         Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

Artikel 8           Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software. 

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;

het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;

er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of

wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

Artikel 9           Informatiebeveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer:

       (a)      het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen; app Siilo,administratieprogramma  Winmens, declaratieprogramma Vecozo.

Artikel 11         Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website www.cesarweert.nl  informeren.

Artikel 12         Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelaar of de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is te bereiken op  030-3100929 of per e-mail info@klachtenloketparamedici.nl  Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij praktijkhouders van de praktijk oefentherapie Cesar Maaseikerweg 45 6005AA Weert

 

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

 

Versie d.d 24-05-2018